rapidshape

                     3D打印机

                   专注于模型快速成型领域逾50年,德国最高品质打印机                  

                     www.rapidshape.de
ASIGAASIGA                       3D打印机

                                                                                          专注于创造力,拥有数字化制造的非凡研发知识

                                                                                    www.asiga.com
cyfex                                         3D扫描软件

                                      为实验室、助听器工业和听力学提供了一个完全的解决方案

                                                                                   www.cyfex.com
Dreve

                                                       3D打印材料

                                          

                                                              www.dreve.com
DETAX                                          3D打印材料

 

                                                                                  www.detax.de